COA’s After School Program is offered to all currently enrolled and interested students. Any family wishing to enroll their child in the program should complete an application and submit it to the After School Program Supervisor.

Программа продленного дня COA предлагается всем зачисленным и заинтересованным учащимся. Любая семья, желающая записать своего ребенка на программу, должна заполнить заявку и подать ее руководителю программы продленного дня.

COA Kev Kawm Tom Qab Tsev Kawm Ntawv muaj rau txhua tus tub ntxhais kawm tam sim no thiab cov tub ntxhais kawm txaus siab. Txhua tsev neeg uas xav tso npe rau lawv tus menyuam hauv qhov kev zov me nyuam yuav tsum ua kom tiav daim ntawv thov thiab xa mus rau Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kawm Tom Qab Tsev Kawm Ntawv.

El programa extracurricular de COA (After School Program) se ofrece a todos los estudiantes actualmente inscritos e interesados. Cualquier familia que desee inscribir a su hijo en el programa debe completar una solicitud y enviarla al supervisor del programa extracurricular (After School Program).

Ilona Volosevych
COA Middle School After School Supervisor
(916) 286-1927
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nataliya Avilova
COA Middle School ASP Clerk
(916) 286-5199, ext. 2226
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

After_School_Program_HANDBOOK_2023-2024COA_After_School_Application_23

Map